GDPR - Confidentiality

Bardzo się cieszymy, że okazali Państwo zainteresowanie naszym przedsięwzięciem. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla zarządzania Danrec A/S. Korzystanie ze stron internetowych Danrec A/S jest możliwe bez podawania danych osobowych; jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług przedsiębiorstwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma do tego podstaw ustawowych, co do zasady uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, powinno zawsze odbywać się zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych w poszczególnych krajach przepisy obowiązujące w Danrec A/S. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasze przedsiębiorstwo pragnie poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych o przysługujących im prawach.

Jako administrator, Danrec A/S wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednak transmisje danych przez Internet mogą co do zasady mieć luki w zabezpieczeniach, więc absolutna ochrona może nie być zagwarantowana. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe za pośrednictwem alternatywnych środków, np. telefonicznie.

1. DEFINICJE

Oświadczenie o ochronie danych firmy Danrec A/S opiera się na terminach stosowanych przez prawodawcę europejskiego w celu przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa, a także naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić używaną terminologię. ​ W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych używamy między innymi następujących terminów: ​

​a) Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej szczególnych czynników fizycznych, fizjologicznych, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej. ​

​b) Podmiot danych

Podmiot danych to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie. ​

​c) Przetwarzanie

Przetwarzanie to każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub nie, taki jak zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. ​

d) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości. ​

​e) Profilowanie

Profilowanie oznacza każdą formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących wydajności pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, preferencji osobistych , zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, lokalizacja lub ruchy. ​

f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przyporządkować konkretnej osobie, której dane dotyczą bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym że dane osobowe nie są przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. ​

​g) Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie

Administratorem lub administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, administrator lub szczegółowe kryteria jego wyznaczenia mogą być przewidziane w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego. ​

h) Procesor

Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. ​

​i) Odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest osobą trzecią. Jednakże organy publiczne, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uważane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych zgodnie z celami przetwarzania. ​

j) Strona trzecia

Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych. ​

​k) Zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą, to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie woli osoby, której dane dotyczą, poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, wyrażające zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych . ​

2. NAZWA I ADRES ADMINISTRATORA

Administratorem na potrzeby Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów związanych z ochroną danych jest:

Danrec A/S
Vandvaerksvej 5
7470 Karup
Dania

Telefon: 004597100200
E-mail: danrec@danrec.dk
Strona internetowa: www.danrec.dk

3. COOKIES

Strony internetowe Danrec A/S używają plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele witryn internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery można przypisać do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie był przechowywany. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę podmiotu danych od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Za pomocą plików cookie Danrec A/S może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej można zoptymalizować z myślą o użytkowniku. Pliki cookie pozwalają nam, jak wspomniano wcześniej, rozpoznać użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznawania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik serwisu, który wykorzystuje pliki cookies, np. nie musi wprowadzać danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ jest to przejmowane przez witrynę, a zatem plik cookie jest przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje artykuły, które klient umieścił w wirtualnym koszyku poprzez plik cookie.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie zapobiec umieszczaniu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym może trwale odmówić umieszczania plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

4. ZBIERANIE OGÓLNYCH DANYCH I INFORMACJI

Strona internetowa Danrec A/S gromadzi szereg ogólnych danych i informacji, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system wywołuje stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Gromadzone mogą być (1) typy i wersje używanej przeglądarki, (2) system operacyjny, z którego korzysta system dostępowy, (3) strona internetowa, z której system dostępowy dociera do naszej strony internetowej (tzw. odnośniki), (4) subskrypcja -strony internetowe, (5) datę i godzinę dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawcę usług internetowych systemu dostępowego, oraz (8) wszelkie inne podobne dane oraz informacje, które mogą zostać wykorzystane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Danrec A/S nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej oraz jej reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej żywotności naszych systemów informatycznych i technologii strony internetowej oraz (4) dostarczania organom ścigania informacji niezbędnych do wszczęcia postępowania karnego w przypadku cyberataku. Dlatego Danrec A/S analizuje statystycznie anonimowo zebrane dane i informacje w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

5. MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU PRZEZ SERWIS

Strona internetowa Danrec A/S zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, a także bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, są automatycznie zapisywane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, administratorowi danych są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Nie przekazujemy tych danych osobowych stronom trzecim.

6. RUTYNOWE USUWANIE I BLOKOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub o ile zezwala na to ustawodawca europejski lub inny ustawodawca w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator do.

Jeżeli cel przechowywania nie ma zastosowania lub jeśli upłynie okres przechowywania wyznaczony przez prawodawcę europejskiego lub innego właściwego prawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

7. PRAWA PODMIOTU DANYCH

a) Prawo do potwierdzenia

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

b) Prawo dostępu

Każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora bezpłatnych informacji o jego danych osobowych przechowywanych w dowolnym momencie oraz kopii tych informacji. Ponadto dyrektywy i rozporządzenia europejskie przyznają osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

 • cele przetwarzania;
 • kategorie odnośnych danych osobowych;
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • o ile to możliwe, przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu;
 • istnienie prawa do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje o zastosowanej logice, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takie przetwarzanie na rzecz osoby, której dane dotyczą. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

c) Prawo do sprostowania

Każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora bez zbędnej zwłoki sprostowania niedokładnych danych osobowych, które go dotyczą. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, bez zbędnej zwłoki, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli występuje jedna z następujących podstaw: obowiązuje, o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

 • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
 • osoba, której dane dotyczą, cofa zgodę, na której opiera się przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. do przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 2 RODO.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
  Jeżeli ma zastosowanie jeden z wyżej wymienionych powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez Danrec A/S, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik Danrec A/S bezzwłocznie zapewni niezwłoczne wykonanie żądania usunięcia danych.

W przypadku gdy administrator upublicznił dane osobowe i jest zobowiązany na podstawie art. 17 ust. 1 do usunięcia danych osobowych, administrator, mając na uwadze dostępną technologię i koszty wdrożenia, podejmuje uzasadnione kroki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania innych administratorzy przetwarzający dane osobowe, o które osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia przez takich administratorów wszelkich linków do tych danych osobowych, ich kopii lub replikacji, o ile przetwarzanie nie jest wymagane. Pracownicy Danrec A/S zorganizują niezbędne środki w indywidualnych przypadkach.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

 • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 RODO do czasu sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec podstaw osoby, której dane dotyczą.
  Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez Danrec A/S, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik Danrec A/S zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

f) Prawo do przenoszenia danych

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które zostały przekazane administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma on prawo przekazać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono dane osobowe, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z pkt. a) art. 6 ust. 1 RODO lub pkt a) art. 9 ust. 2 RODO lub na podstawie umowy zgodnie z pkt b) art. 6 ust. 1 RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przysługujące kontrolerowi.

Ponadto, wykonując swoje prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przekazania danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne i nie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem Danrec A/S.

g) Prawo do sprzeciwu

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo przyznane przez ustawodawcę europejskiego do wniesienia w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które opiera się na pkt. (e) lub f) art. 6 ust. 1 RODO. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.Danrec A/S nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku wniesienia sprzeciwu, chyba że możemy wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli Danrec A/S przetwarza dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego przez Danrec A/S, Danrec A/S nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych przez Danrec A/S do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego ze względu na interes publiczny.

W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z każdym pracownikiem Danrec A/S. Ponadto osoba, której dane dotyczą, może, w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo przyznane przez ustawodawcę europejskiego, aby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, wywołującej wobec niej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływającej, o ile decyzja ta (1) nie jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) nie jest dopuszczone przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które również stanowi ustala odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) nie opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą a administratorem danych, lub (2) jest oparta na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, Danrec A/S wdroży odpowiednie środki ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a przynajmniej prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem Danrec A/S.

i) Prawo do wycofania zgody na ochronę danych

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie jej danych osobowych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem Danrec A/S.

8. POSTANOWIENIA OCHRONY DANYCH DOTYCZĄCE STOSOWANIA I KORZYSTANIA Z GOOGLE ANALYTICS (Z FUNKCJĄ ANONIMIZACJI)

Na tej stronie administrator zintegrował komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy internetowej. Analityka internetowa to zbieranie, gromadzenie i analiza danych o zachowaniu osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci zbiera m.in. dane o stronie internetowej, z której dana osoba przeszła (tzw. referrer), jakie podstrony odwiedziła, jak często i na jaki czas przeglądana była podstrona. Analityka internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz w celu przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

Do analityki internetowej poprzez Google Analytics administrator wykorzystuje aplikację „_gat. _anonymizeIp”. Za pomocą tej aplikacji adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany przez Google i anonimizowany podczas uzyskiwania dostępu do naszych stron internetowych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego umawiającego się państwa objętego Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Zadaniem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu na naszej stronie. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje między innymi do oceny korzystania z naszej strony internetowej i dostarczania raportów online, które pokazują aktywność na naszych stronach internetowych, a także do świadczenia dla nas innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Po ustawieniu pliku cookie Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora i z którą zintegrowano komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie przesyła dane za pośrednictwem Komponent Google Analytics do celów reklamy internetowej i rozliczania prowizji na rzecz Google. W trakcie tej procedury technicznej przedsiębiorstwo Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które służą Google między innymi do zrozumienia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do rozliczenia prowizji.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej takie dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, będą przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procedury technicznej osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może, jak wspomniano powyżej, w dowolnym momencie zapobiec umieszczaniu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego dostosowania używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale odmówić umieszczania plików cookie. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google Analytics umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już używane przez Google Analytics można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics, które są związane z korzystaniem z tej strony internetowej, a także przetwarzaniu tych danych przez Google oraz możliwość wykluczenia takiego . W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstalować go. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że wszelkie dane i informacje o odwiedzinach stron internetowych nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatków do przeglądarki jest uważana przez Google za sprzeciw. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatki przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki został odinstalowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę, która jest związana z jej zakresem kompetencji, lub został wyłączony, możliwe jest ponowne zainstalowanie lub reaktywacja dodatku do przeglądarki.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ oraz pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics jest dokładniej wyjaśnione pod następującym linkiem https://www.google.com/analytics/ .

9. POSTANOWIENIA OCHRONY DANYCH DOTYCZĄCE STOSOWANIA I KORZYSTANIA Z GOOGLE-ADWORDS

Na tej stronie administrator zintegrował Google AdWords. Google AdWords to usługa reklamy internetowej, która umożliwia reklamodawcom umieszczanie reklam w wynikach wyszukiwania Google i sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy wstępne zdefiniowanie określonych słów kluczowych, za pomocą których reklama w wynikach wyszukiwania Google wyświetla się dopiero wtedy, gdy użytkownik wykorzystuje wyszukiwarkę do pobrania wyników wyszukiwania związanych z danym słowem kluczowym. W sieci reklamowej Google reklamy rozsyłane są na odpowiednie strony internetowe za pomocą automatycznego algorytmu, uwzględniającego zdefiniowane wcześniej słowa kluczowe.

Operatorem Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STANY ZJEDNOCZONE.

Celem Google AdWords jest promocja naszej strony internetowej poprzez umieszczanie odpowiednich reklam na stronach internetowych osób trzecich oraz w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google oraz umieszczanie reklam osób trzecich na naszej stronie internetowej.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, trafi na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, plik cookie konwersji jest zapisywany w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, za pośrednictwem Google. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Plik cookie konwersji traci ważność po 30 dniach i nie jest wykorzystywany do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Jeśli plik cookie nie wygasł, plik cookie konwersji służy do sprawdzania, czy na naszej stronie internetowej zostały wywołane określone podstrony, np. koszyk z systemu sklepu internetowego. Dzięki plikowi cookie konwersji zarówno Google, jak i administrator mogą zrozumieć, czy osoba, która dotarła do reklamy AdWords w naszej witrynie, wygenerowała sprzedaż, to znaczy dokonała lub anulowała sprzedaż towarów.

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin na naszej stronie internetowej. Te statystyki odwiedzin są używane w celu określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy otrzymali reklamy AdWords, w celu ustalenia sukcesu lub niepowodzenia każdej reklamy AdWords oraz optymalizacji naszych reklam AdWords w przyszłości. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, które mogłyby zidentyfikować osobę, której dane dotyczą.

Plik cookie konwersji przechowuje dane osobowe, np. strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzamy nasze strony internetowe, dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procedury technicznej osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak wspomniano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale odmówić umieszczania plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej zapobiegłoby również umieszczaniu przez Google pliku cookie konwersji w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie ustawiony przez Google AdWords może zostać w każdej chwili usunięty za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się reklamie Google opartej na zainteresowaniach. Dlatego osoba, której dane dotyczą, musi uzyskać dostęp z każdej przeglądarki, z której korzysta, do linku www.google.de/settings/ads i ustawić żądane ustawienia.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ .

10. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Sztuka. 6 ust. 1 lit. RODO stanowi podstawę prawną operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku, gdy operacje przetwarzania są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innej usługi, przetwarzanie jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Czy na naszej firmie ciąży obowiązek prawny, na mocy którego wymagane jest przetwarzanie danych osobowych, np. w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład, gdyby odwiedzający został ranny w naszej firmie, a jego imię i nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas przetwarzanie opierałoby się na art. 6 ust. 1 lit. d RODO. Wreszcie operacje przetwarzania mogą opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ta podstawa prawna jest wykorzystywana do operacji przetwarzania nieobjętych żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą firmę lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. Uznał, że można założyć prawnie uzasadniony interes, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (motyw 47 zdanie 2 RODO).

11. UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA LUB OSOBY TRZECIE

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności na rzecz dobra wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

12. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kryteria stosowane do określenia okresu przechowywania danych osobowych to odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już potrzebne do realizacji umowy lub zawarcia umowy.

13. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JAKO WYMAGANIE USTAWOWE LUB UMOWNE;

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przepisami prawa (np. przepisy podatkowe) lub może również wynikać z postanowień umownych (np. informacje o kontrahencie). Czasami do zawarcia umowy może być konieczne przekazanie nam przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Osoba, której dane dotyczą, jest na przykład zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma podpisuje z nią umowę. Niepodanie danych osobowych skutkowałoby niemożnością zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą, musi skontaktować się z dowolnym pracownikiem. Pracownik wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych. dane.

14. ISTNIENIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona przez Generator Polityki Prywatności Niemieckiego Stowarzyszenia Ochrony Danych , który został opracowany we współpracy z Prawnikami ds. Prywatności z WILDE BEUGER SOLMECKE, Kolonia.